Privacy Statement Goed Gebekt

 

Goed Gebekt, gevestigd aan Molenheide 40, 6027 PZ te Soerendonk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.goed-gebekt.nl  Molenheide 40, 6027 PZ te Soerendonk +31681603935

Rebecca van Bekhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Goed Gebekt. Zij is te bereiken via [email protected]

Door gebruik te maken van diensten van Goed Gebekt, dan wel door de website van Goed Gebekt te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Statement.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goed Gebekt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maak van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-        Voor- en achternaam

-        Geslacht

-        Geboortenaam

-        Adresgegevens

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

-        Overige persoonsgegevens of bedrijfsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens verbetertrajecten, in correspondentie en telefonisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goed Gebekt verwerkt uw persoonsgegevens voor de voldoende doelen:

-        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-        Om goederen en diensten bij u af e leveren

-        Om de dienstverlening goed op uw persoonlijke situatie af te kunnen stemmen

-        Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is toestemming. Door gebruik te maken van diensten van Goed Gebekt geeft de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming om bovenstaande persoonsgegevens, mits relevant voor de dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, te verwerken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Goed Gebekt neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goed Gebekt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 6 maanden na afloop van de dienstverlening. 

 

N.B. Indien bovenstaande gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld vanuit de Belastingdienst zal de bewaartermijn 7 jaar zijn. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Goed Gebekt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegeven verwerken in onze opdracht, sluiten ij een bewerkersovereenkomst om t zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Goed Gebekt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goed Gebekt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Goed Gebekt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Goed Gebekt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goed Gebekt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]